przejdź do treści

Statut


Pobierz: Uchwała Rady Miasta i Statut w formacie pdf

Załącznik do Uchwały Nr X/192/15
Rady Miasta Szczecin
z dnia 28 lipca 2015 r.
 


STATUT
Miejskiej Izby Wytrzeźwień


Rozdział 1.
Postanowienia ogólne


§ 1. Miejska Izba Wytrzeźwień, zwana dalej „Izbą”, działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.);
2) ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi”;
3) ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202);
4) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o rachunkowości”;
5) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o finansach publicznych”;
6) ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014 poz. 1619, z późn. zm.);
7) rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie izb wytrzeźwień i placówek wskazanych lub utworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 1850);
8) niniejszego Statutu.
§ 2. Izba z siedzibą w Szczecinie przy ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 22-23 jest jednostką budżetową Gminy Miasto Szczecin.
§ 3. W Izbie czasowo przebywają osoby w stanie nietrzeźwości, które swoim zachowaniem dały powód do zgorszenia w miejscu publicznym lub w zakładzie pracy, znajdowały się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu lub zdrowiu innych osób.
 

Rozdział 2.
Przedmiot i zakres działania
 

§ 4. 1. Do zadań Izby należy:
1) izolowanie osób w stanie nietrzeźwości, sprawowanie nad nimi opieki, zapewnienie im odpowiednich warunków pozwalających na bezpieczne trzeźwienie i powrót do normalnego stanu fizycznego i psychicznego;
2) wykonywanie wobec osób w stanie nietrzeźwości zabiegów higieniczno-sanitarnych;
3) udzielanie osobom w stanie nietrzeźwości pierwszej pomocy w nagłych wypadkach;
4) informowanie osób przyjętych do izby wytrzeźwień o szkodliwości spożywania alkoholu oraz motywowanie ich do podjęcia leczenia odwykowego;
5) prowadzenie punku konsultacyjnego dla osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu oraz dla ich rodzin;
6) wykonywanie innych czynności związanych ze zwalczaniem alkoholizmu.
2. Izba prowadzi ewidencję i dokumentację osób do niej doprowadzonych zgodnie z przepisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
§ 5. W celu realizacji swoich zadań Izba współpracuje w szczególności z:
1) Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szczecinie,
2) podmiotami prowadzącymi leczenie odwykowe,
3) innymi instytucjami i organizacjami, których działalność ma na celu przeciwdziałanie problemom alkoholowym i ich skutkom,
4) organami Policji i wymiaru sprawiedliwości, Strażą Miejską, Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego.
 

Rozdział 3.
Organizacja i Zarządzanie Izbą
 

§ 6. 1. Izbą kieruje i reprezentuje ją na zewnątrz Dyrektor.
2. Dyrektora Izby zatrudnia i zwalnia Prezydent Miasta.
3. Pozostałych pracowników zatrudnia Dyrektor Izby.
4. Dyrektor działa z upoważnienia Prezydenta Miasta w ramach udzielonych pełnomocnictw.
5. W razie nieobecności Dyrektora zadania związane z bieżącą działalnością wykonuje Główny Księgowy.
§ 7. 1. Regulamin organizacyjny Izby ustala Dyrektor a zatwierdza Prezydent Miasta.
2. Regulamin organizacyjny określa:
1) strukturę i schemat organizacyjny Izby;
2) zasady funkcjonowania Izby i tryb pracy;
3) zakres działania komórek organizacyjnych Izby.
 

Rozdział 4.
Majątek i finanse Izby
 

§ 8. 1. Dyrektor zarządza mieniem Izby w ramach udzielonego pełnomocnictwa.
2. Dyrektor dysponuje nieruchomością stanowiąca siedzibę Izby zgodnie z zasadami określonymi w uchwale Nr LXIII/1169/06 Rady Miasta Szczecin z dnia 16 października 2006 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości gminnych przez miejskie jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 108 poz. 2078, z późn. zm.).
§ 9. 1. Izba prowadzi gospodarkę finansowa według zasad określonych w ustawie o finansach publicznych oraz w ustawie o rachunkowości.
2. Działalność Izby jest finansowana z budżetu Miasta.
3. Podstawą gospodarki finansowej Izby jest plan dochodów i wydatków, zwany dalej „planem finansowym”.
4. Izba realizuje swoje wydatki poprzez budżet Miasta, a uzyskane dochody odprowadza do budżetu Miasta.
§ 10. Dyrektor Izby jest dysponentem rachunków rozliczeniowych i gospodaruje zgromadzonymi na nich funduszami zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, pod rygorem sankcji karnych.
§ 11. 1. Pobyt osób nietrzeźwych w Izbie jest odpłatny.
2. Odpłatność za pobyt w Izbie ustala Rada Gminy na mocy odrębnej uchwały.
3. Izba może świadczyć usługi na rzecz innych gmin, które wyrażają zgodę na współfinansowanie.
4. Dyrektor Izby przedstawia z końcem każdego miesiąca w skali roku Prezydentowi Miasta zestawienie z wyszczególnieniem następujących danych statystycznych dotyczących Gminy Miasto Szczecin i pozostałych gmin:
1) ilość osób przebywających w Izbie w danym miesiącu,
2) ilości osób, które dokonały zapłaty za pobyt w Izbie w danym miesiącu,
3) ilości osób, które nie uiściły odpłatności za pobyt w Izbie w danym miesiącu.
 

Rozdział 5.
Nadzór i kontrola
 

§ 12. 1. Kontrolę wewnętrzną w Izbie sprawuje Dyrektor Izby.
2. Bieżący nadzór na działalnością Izby sprawuje właściwa jednostka organizacyjna Urzędu Miasta Szczecin ds. zdrowia i polityki społecznej.
3. Nadzór oraz ocenę działalności Izby i Dyrektora dokonuje Prezydent Miasta.
 

Rozdział 6.
Postanowienia końcowe
 

§ 13. Wszelkie zmiany w Statucie Izby wymagają zatwierdzenia przez Radę Miasta Szczecin.
§ 14. Wszelkie zmiany Statutu mogą być dokonywane w trybie przewidzianym do jego
uchwalenia.

-----------------------------------------------------------------------------

Pobierz: Uchwała Rady Miasta i Statut w formacie pdf
 


udostępnił: Miw, wytworzono: 2008/01/01, odpowiedzialny/a: ., wprowadził/a: Piotr Banicki, dnia: 2015/11/15 20:33:59
Lista poprzednich wersji:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Piotr Banicki  2015/11/15 20:33:59  modyfikacja wartości 
Piotr Banicki  2015/11/15 20:33:36  modyfikacja wartości 
Piotr Banicki  2015/11/15 20:28:39  modyfikacja wartości 
Piotr Banicki  2015/11/15 20:28:10  modyfikacja wartości 
Piotr Banicki  2008/03/24 19:12:20  modyfikacja wartości 
Piotr Banicki  2008/03/24 19:08:35  modyfikacja wartości 
Piotr Banicki  2008/01/01 23:25:49  nowa pozycja